تغییرات دمای جهانی

ناسا نمایش قدرتمندی از تغییرات دمای جهانی در طول بیش از 140 سال گذشته تهیه نموده است. داده‌هایی که برای ایجاد این نمایش استفاده شده است از تجزیه و تحلیل دمای سطح زمین GISS (GISTEMP v4) که توسط ناسا نگهداری می‌شود، گرفته شده است. این ویدئو انحراف هر ساله دمای آن سال را ترسیم می‌‌نماید، به گونه‌ای که دماهای پایین‌تر از میانگین با رنگ‌های آبی و دماهای بالاتر از میانگین با رنگ‌های قرمز/نارنجی نشان داده می‌شوند. الگوی پیچشی به وضوح روند گرمایش کلی را نشان می‌دهد، به طوری که سال‌های اخیر، در انتهای قرمزتر/گرم‌تر طیف قرار دارند. این مصورسازی چشمگیر به طور مؤثری مقیاس و سرعت افزایش دمای جهانی ناشی از دخالت انسان را نشان می‌دهد.